Kulturmiljövärden i Pajala centralort

En kulturmiljöanalys gjordes 2013 som ett verktyg för att kunna ta ställning till hur kulturmiljön kan bevaras, användas, utvecklas och tas tillvara för att ge en attraktiv tätort och en rik livsmiljö. Kulturmiljöanalysen klargör de kulturhistoriska värden som en bebyggd miljö eller ett landskap har. Dokumentet innehåller även exempel på byggnader som har en karaktär som är värd att bevara.

Det finns krav på varsamhet vad gäller byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt intressanta. För att undvika att bryta mot varsamhetskravet och förvanskningsförbudet råder vi dig att i ett tidigt skede samråda med kommunen och antikvarisk expertis om planerade förändringar av en byggnad. 

Vill du veta mer om Pajalas kulturmiljövärden och se vilka byggnadskaraktärer som anses vara särskilt värdefulla, ladda ner dokumentet här.

Uppdaterad: 2018-06-08 12.53