...

Samråd om förslag till ny fördjupad översiktsplan för Pajala centralort

Pajala kommun står inför omfattande förändringar och visionen är att vi ska växa till att bli 10000 invånare i kommunen år 2020. För att denna vision ska bli verklighet så krävs att kommunen tillsammans med medborgarna bidrar till skapandet av ett hållbart och attraktivt samhälle för såväl dagens som framtida invånare. Kommunen har som ett led i arbetet med att utveckla Pajala tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Pajala centralort med riktlinjer och strategier för ortens utveckling. Nu vill kommunen ta del av era synpunkter på hur den fördjupade översiktsplanen skall utformas och hur Pajala centralort ska utvecklas.

Från och med 2013-11-25 och fram till 2014-01-27 så samråder kommunen om förslaget till fördjupad översiktsplan för Pajala centralort. Under denna samrådsperiod är alla kommunens invånare välkomna att lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan. Synpunkter framförs skriftligen till Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala, eller via e-post till planmiljo@kommun.pajala.se. Synpunkter kan också lämnas muntligen under ett samrådsmöte för allmänheten som kommer att hållas 2013-12-03 klockan 18.00 i danslokalen på Folkets hus. Under samrådsmötet så kommer tjänstemän och politiker att informera om den fördjupade översiktsplanen, svara på frågor och ta emot synpunkter. Senast 2014-01-27 ska synpunkter ha inkommit till nämnden. När samrådsperioden är över så arbetas förslaget till fördjupad översiktsplan om utifrån de inkomna synpunkterna för att sedan återigen bli föremål för samråd och granskning under våren 2014.

Vi hoppas nu att så många som möjligt tar chansen att påverka arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Pajala centralort! På så sätt bidrar ni till att den blir ett dokument som speglar invånarnas syn på hur centralorten ska utvecklas.

På länken nedan finner du förslaget till fördjupad översiktsplan som pdf-dokument.
Du finner också en länk till en miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram paralellt med arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan för Pajala centralort

Miljökonsekvensbeskrivning

Om du har frågor om förslaget till fördjupad översiktsplan hör då gärna av dig till

Linnéa Forss, planarkitekt
tel: 0978 120 27
e-post: linnea.forss@kommun.pajala.se

Anton Brännvall, planarkitekt
tel: 0978 120 78
e-post: anton.brannvall@kommun.pajala.se

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48