Kommunfullmäktige 15 juni 2015

Tid: Måndag 2015-06-15, kl 10.00  
Plats: Pajala Folkets Hus, danslokalen

Gruppmöten från kl 0800

Webbsändning av mötet via www.pajala.se 
Ärendelistan som pdf.

Ärenden

1. Information Ung i Tornedalen
2. Information från projektet Cultural Planning i Pajala
3. Avsägelse av förtroendeuppdrag
4. Valärende
5. Valärende – Revisor i Lapplands Kommunalförbund
6. Valärende – Ledamot i Gymnasienämnden
7. Valärende – Ledamot i Socialnämnden
8. Årsredovisning 2014 med verksamhetsberättelse
9. Delårsuppföljning 2015-04-30
10. Tilläggsbudget 2015
11. Revidering av investeringsbudget 2015
12. Budgetdirektiv 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019
13. Preliminär budget 2016 och treårsplan 2016 – 2018 för Lapplands Kommunalförbund
14. Lapplands Kommunalförbund – Årsredovisning 2014
15. Förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende
16. Revidering av renhållningsordning
17. Renhållningstaxa
18. Taxa för Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
19. Taxa för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor
20. Riktlinjer för vägbelysning
21. Serviceplan för Pajala kommun
22. Prioritering av samhällsviktiga verksamheter
23. Arbetsordning för kommunfullmäktige
24. Motion – Tillvaratagande av kompetens hos medarbetare i de kommunala verksamheterna
25. Motion – Tidsgräns och återrapportering om motionernas status till kommunfullmäktige
26. Motion – Införande av gemensam budget för inköp av arbetskläder
27. Motion – Fixare till +65
28. Motion – Miljönärsprojektet
29. Motion – Förtätning av turer vid ÅVC i Kangos
30. Motion – Standardhöjning av väg Kangos – Särkimukka
31. Motion – Standardhöjning av väg mellan Hukanmaa och Kaunisvaara
32. Motion – Dricksvattnet i Kangos
33. Motion – Iordningställande av kallkälla
34. Motion – Utplacering av lådor med sand
35. Anmälan av motioner
36. Interpellationer och enkla frågor

Ordföranden

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48