Strandskydd

Strandskyddet syftar till att säkra allmänhetens möjligheter att utöva friluftsliv vid strandområden samt till att bevara goda livsvillkor på land och i vatten och till att värna biologiskt värdefullt djur- och växtliv.

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. 

Inom ett strandskyddsområde får till exempel inte nya byggnader uppföras eller ändras så att de får nya syften.Inga anläggningar eller anordningar får heller uppföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 


Kommunen kan av särskilda skäl bevilja strandskyddsdispens.

Kommunen kan fatta beslut om dispend från strandskyddsbestämmelserna förutsatt att det finns särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Det finns sex särskillda skäl  för dispens från strandskyddet enligt Miljöbalkens 7 kap 18c§. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Uppdaterad: 2016-07-07 10.31