Miljöfarlig verksamhet

Miljörfarligt verksamhet definieras i Miljöbalken(1998:808) som:

  1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

A-, B- eller C-verksamhet

Vilka verksamheter som omfattas finns reglerade i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
A: Tillstånd som söks hos miljödomstolen krävs för verksamheten
B: Tillstånd som söks hos Länsstyrelsen krävs för verksamheten
C: Anmälningspliktig hos den kommunala nämnden

Anmälan

C-verksamheter skall anmälas till Plan- och miljönämnden senast 6 veckor innan start och en handläggningskostnad tas ut.

Miljöfarliga verksamheter ska bland annat uppfylla:

  • Allmänna hänsynsregler i Miljöbalken, 2 kap.
  • Kravet på egenkontroll enligt Miljöbalken 26 kap, 19 §
  • Övriga myndighetsbeslut
  • Övriga förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av miljöbalken.

För mer information, se respektive område under menyn till vänster

Uppdaterad: 2016-07-07 10.38

Kontakt

Miljöinspektör
Evgeny Krakov
0978-120 38
evgeny.krakov@
kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Emiliano Santos
0978-122 52
emiliano.santos@
kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Martina Törmä
0978-120 37
martina.torma@
kommun.pajala.se


Externa länkar

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd