Träd och buskar inom vägområde

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor.

Som tomtägare ansvarar du för att träd och buskar på din tomt inte skymmer sikt, skyltar, vägmärken eller belysningsstolpar. Du ansvarar även för att häckar och trädgrenar inte växer utanför din egen tomt mot gatan eller gång- och cykelväg, detta ur säkerhetssynpunkt men även för att vägen skall gå att ploga och underhålla.

Du kan förhindra olyckor och förbättra trafiksäkerheten genom att göra och under sommaren klippa och hålla efter träd och buskar på din tomt. Häckar och buskar får inte vara högre än 80 centimeter från gatuytan vid korsningar och utfarter. Tänk på att vid nyplacering placera stora buskar och träd minst 2 meter innanför tomtgräns.

Om du ser träd eller buskar som kan utgöra en risk i trafiken, kan du göra en felanmälan till kommunen.

Riktlinjer

Vad säger lagen?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 15 § skall tomter, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Uppdaterad: 2018-09-28 15.29

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01