Renhållningsföreskrifter

Varje kommun innehar lokala renhållningsföreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige. Det styrdokumentet reglerar de föreskrifter som är beslutade utefter Miljöbalken, som är den lag som styr kommunernas avfallshantering. 

I föreskrifterna regleras bland annat ansvarsförhållanden, dispenser och bestämmelser kring hushållsavfall - hämtningsintervaller, källsortering, avfallskärl, annat avfall och dylikt. 

Föreskrifter, allmänna bestämmelser samt renhållningstaxa har antagits av kommunfullmäktige 2019-10-28 och trätt i kraft fr.o.m 2019-11-01.

Det finns även en regional avfallsplan som är en grundplan för framtida avfallssamarbete inom Sveriges norra region. Planen föreslås ligga till grund för en gemensam renhållningsordning samt ge en samstämmighet för ett regionalt samnyttjande av anläggningar och kompetenser.

Du hittar föreskrifterna här

Du hittar allmänna bestämmelser här

Du hittar avfallsplanen här. 

Uppdaterad: 2019-11-05 13.07

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345