• Sopbilen

Avfallshantering i Pajala kommun

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning i Pajala kommun har antagits av kommunfullmäktige 2019-10-28 och trädde i kraft fr.o.m 2019-11-01.

Nedan följer en sammanfattning av vad renhållnings-föreskrifterna innebära för våra kunder. Hela föreskriften finns att läsa i menyn till vänster.

Tillhandahållning av sopkärl

Sopkärl ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. 

De kärl som Pajala kommun tillhandahåller är 140, 240 respektive 370 liter. 

Hantering av sopkärl

 • I sopkärl avsedda för hushållsavfall får endast hushållsavfall läggas.
 • Avfallet ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek, samt vara väl förslutet. 
 • Om innersäck används får den inte vikas över framkanten på sopkärlet.
 • Sopkärl får inte fyllas så pass att locket inte går att stänga.
 • Den får inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter vid förflyttning eller att arbetsmiljökrav för renhållaren inte kan tillgodoses.
 • Avfallet i kärlet ska placeras så att det faller ut när det töms i hämtningsfordonet.
 • Vid minusgrader bör avfallet hanteras på sådant sätt att det inte fryser fast i kärlet.
 • Vid hämtning av avfall ska sopkärl placeras plant och med lockets öppning och tagg vänd ut mot tömningsfordonet.
 • Kärlet ska stå minst 0,5 meter från närmaste hinder.
 • Tagg-märkningen ska vara hel (defekt tagg ska meddelas till renhållaren snarast).
 • För att vara säker på att ens sopkärl töms så bör en ställa ut kärlet kvällen innan.
 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring och tillsyn av sopkärl.

Hämtningsområde och hämtningsintervall

Kommunen har delats upp i två hämtningsområden av hushållsavfall som framgår av denna kartaA-områdeinnefattar tätort, småort och den närmaste landsbygden. Här utförs ordinarie hämtning för permanentboenden minst en gång per varannan vecka, året om. B-områden innefattar yttre glesbygd, där glesare intervall av avfallshämtning kan tillåtas.

För fritidshus infaller ordinarie hämtning under vecka 18 till vecka 40. Övrig del av året sker hämtning efter beställning.

Hämtning sker i den ordning renhållaren bestämmer.

Läs under "renhållningsturer " för att se vilka veckor hämtning sker där du bor.

Hämtnings- och transportvägar

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid allmän väg, kommunal väg eller väg med statligt bidrag på en av kommunen anvisad plats. I annat fall måste fastighetsinnehavare och kommunen ha en överenskommelse.

Fastighetsinnehavaren måste se till att transportväg fram till sopkärlets hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick och är trafiksäker för hämtningsfordonet. Den ska röjas från snö och hållas halkfri. Fordonet måste även ha möjlighet att kunna vända. Om en transportväg inte kan hållas farbar måste fastighetsinnehavare komma överens med renhållaren om en annan plats där hens avfall kan hämtas upp. Det är renhållaren som avgör vägens farbarhet och om hen anser att en transportväg inte är farbar så kan tömning av sopkärl utebli.

Befrielse från all kommunal renhållning

Befrielse från all kommunal renhållning kan medges om särskilda skäl föreligger, t.ex ödegård. Fastighetsinnehavaren (eller nyttjanderättshavare) måste då styrka att inget avfall uppkommer inom fastigheten och att inget behov av den kommunala renhållningens övriga tjänster uppkommer eller kan tänkas uppkomma.

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande kan medges om fastighetsinnehavare eller på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall. En grundavgift ska dock alltid betalas. Detta handläggs av Bygg och Miljö vilka tar ut en handläggningsavgift.

Blanketten Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall finns här.

Uppdaterad: 2019-11-05 13.00

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345