Våld i samkönade relationer

Våld i HBT-relationer (homo-, bi- och transsexuella) är ett problem som uppmärksammats inom forskning och praktisk verksamhet först de senaste tjugo åren. Det finns flera likheter med det våld som förekommer i heterosexuella relationer, ex. är den gradvisa isoleringen av den våldsutsatta och normaliseringen av övergreppen likartade. 

Dessutom är förövarens motiv och mål med våldsutövningen snarlika; att ta och upprätthålla makt och kontroll över den utsatta. Våldsutsatta i samkönade relationer kan också ha en särskild sårbarhet till följd av den heteronorm som dominerar i samhället, och HBT-personer kan vara utsatta för våld och diskriminering som kräver särskilda stödinsatser.

Uppdaterad: 2018-09-17 10.24