Förebyggande arbete

Våldet är ett BROTT

Det lokala brottsförebyggande rådet i Pajala har utformat ett lokalt samverkansavtal för 2010 mellan Pajalapolisen och Pajala kommun gällande våld i nära relationer. Målsättningen är att polisen och kommunen ska bli mera effektiva i att upptäcka våld i nära relationer; specifikt uppmärksamma barn som har bevittnat våld samt kvinnor som har blivit utsatta för våld.

Samverkan kring våld i nära relation
I kommunen finns en samverkansgrupp som består av representanter från Pajala Kvinnojour, BOJ, Socialförvaltning, Skola, Hälso- & Sjukvård, Polis samt Svenska Kyrkan. Gruppen arbetar utifrån ett handlingsprogram som syftar till att ge stöd till våldsutsatta samt att särskilt uppmärksamma barnens situation och deras behov av stöd. Våld i nära relation handlar oftast om mäns våld mot kvinnor, men naturligtvis är arbetet också riktat mot alla andra former av våld i nära relation.

Det finns även en kommunövergripande samverkansgrupp för frågor gällande våld mot barn. De samverkande kommunerna är Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala och gruppen består av representanter från Barnkliniken, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Kvinnokliniken, Primärvården, Socialtjänsten och Polisen. Gruppen har utformat ett handlingsprogram som syftar till att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden samt att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för barn som utsatts för någon form av våld.

Sedan början av år 2012 pågår ett gemensamt projekt gällande våld i nära relationer inom Socialförvaltningarna i Gällivare, Kiruna, Pajala och Jokkmokk. Arbetet syftar till att öka kunskapen om våld i nära relationer bland kommunens personal samt kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta och våldsutövare samt med barn som bevittnat våld. Projektet leds av Erika Nordvall Falck.

Vi deltar också i ett länsövergripande arbete inom ramen för Kommunförbundet Norrbotten.


 

Uppdaterad: 2018-09-17 10.24 av E N F