Kvalitetsarbete

Inom socialtjänsten pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att ge insyn i verksamheter och möjlighet till jämförelse men även ge underlag för kommunen att analysera verksamheten och förbättra kvaliteten. Ansvariga myndigheter är Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Patientsäkerhetsberättelse

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har till uppgift att säkra att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vår kommun. Årligen publiceras en patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att säkra vårdens kvalitet. Genom att registrera uppgifter i olika register går det att utläsa vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat och vilka som inte längre bör användas.

BPSD-registret

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens syftar till att förbättra vården för personer med demenssjukdom som utvecklar olika symptom som aggressivitet, ångest och vanföreställningar. Ett strukturerat och enhetligt arbetssätt med tydliga mål för personalen gör det lättare att hitta rätt bemötande och vidta lämpliga åtgärder.

Senior Alert

Senior Alert används för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet. Genom att arbeta förebyggande inom flera områden samtidigt (fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och inkontinensproblematik) förbättras vården och omsorgen. 

Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slut. I registret finns en enkät om vården under livets sista vecka som ska besvaras av vårdpersonalen. Uppgifterna sammanställs i registret och statistik kan hämtas bland annat på kommunnivå. Resultatet används i hemvårdens systematiska förbättringsarbete. 

Hur sker registreringen?

Registrering i Senior alert och BPSD-registret förutsätter att personen inte motsätter sig detta. Uppgifter kan registreras även om personen är varaktigt oförmögen att fatta beslut, så länge det inte finns anledning att anta att han/hon skulle ha motsatt sig personuppgifts-behandlingen.

Rutiner och riktlinjer

Socialtjänstens olika rutiner och riktlinjer är till för att säkra kvaliteten i det stöd och den omsorg vi ger. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt och efter behov.

Dioevidence - uppföljningsplattform

Dioevidence är ett uppföljningsverktyg där socialtjänsten samlar in, lagrar och analyserar resultat från brukarundersökningar. Det är viktigt för socialtjänsten att veta vad brukare tycker om de tjänster vi levererar och hur vi lever upp till de mål som verksamheten har.

Idag görs dessa uppföljningar inom psykiatrin men metoden kommer även att användas inom de övriga verksamheter inom socialtjänsten.

Uppdaterad: 2019-05-21 13.02

Kontakt

Kvalitetsledare/utvecklare:
Mervi Kostet
Telefon: 0978-129 38
Skicka e-post

MAS Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska
Eva Ersson
Telefon:070-628 02 54
Skicka e-post

Externa länkar
Socialstyrelsen
SKL
BPSD-registret
Senior Alert
Svenska palliativregistret
Dioevidence