Myndighetsgruppen

Myndighetsgruppen arbetar med individers och familjers sociala välbefinnande. Verksamheten kan betraktas som ett av samhällets viktigaste trygghetssystem.

När livet visar sig inrymma till exempel ekonomiska svårigheter, svårigheter att hantera alkohol eller konflikter i relationen, svikt i föräldraskapet, svårigheter att klara av vardagen eller ensamhet, kan man vända sig till avdelningen för att få hjälp.

Dessutom arbetar verksamheten, utifrån olika lagstiftningar, bland annat med fastställanden av faderskap, adoptioner, dödsboanmälan och förmedlingsmedel.

Verksamheten handlägger också individanpassat stöd enligt LSS (Lag om Stöd och Service för vissa funktionshindrade).

Insatserna utformas utifrån att den med funktionsnedsättning skall kunna delta i samhällslivet på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning, de skall ha en livssituation som överensstämmer med andra. De har rätt att själva formulera och försvara sin integritet. Deras värde och värdighet skall respekteras.

Uppdaterad: 2018-09-06 13.16

Kontakt

Socialchef

Maj-Lis Ejderlöf
Tfn: 0978-120 03
E-post