Revisorerna

Den kommunala revisionen har som uppgiften att granska hur kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de kommunala företagen fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag. Kravet är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisorerna bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Komunrevisorerna granskar att räkenskaperna är rättvisande. Och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten når de politiskt uppställda målen till en rimlig kostnad.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige.

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultaten av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om den tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Uppdaterad: 2018-05-07 14.58

Kontakt

Ordförande
Åke Kangas
Telefon 0978-103 52
Mobil 070-876 82 90
ake@kangas.nu


Vice ordförande
Barbro Nygård
Telefon 0978-540 18
Mobil 070-698 86 98
bajo.nygard@
gmail.com


Övriga revisorer
Bengt Larsson
Sixten Haara
Ulla Bergström
Harry Ylipää