...Lokalt Ledd Utveckling i Tornedalen via leaderföreningen Tornedalen 2020

"Tornedalen är en gränsöverskridande mötesplats där människor och företag möts och kan förverkliga sina idéer i en kreativ livsmiljö"
I det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom tillämpande av leadermetoden inom olika geografiska områden. Leadermetoden innebär att offentlig, ideell och privat sektor samverkar för att leda utveckling som bygger på lokala initiativ. Leaderområdet för Tornedalen 2020:s aktiviteter omfattar Karesuando och Vittangi församlingar inom Kiruna kommun, Pajala och Övertorneå kommuner samt de centrala och norra delarna av Haparanda kommun. 
Utvecklingsstrategin för Tornedalen 2020 ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling i området. De övergripande målen är att bidra till ett inkluderande, välkomnande och attraktivt område för människor och företag att växa i där en hållbar ekonomisk, social och ekologisk tillväxt eftersträvas med bas i områdets natur- och kulturtillgångar. Målet är att förverkliga följande tre insatsområden:
- Utveckling av områdets attraktivitet, lokalt engagemang och gränsöverskridande samverkan,
- Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter,
- Utveckling av nya innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.
Gå in på www.tornedalen2020.se för mer information om föreningen och hur en idé kan bli ett EU-finansierat utvecklingsprojekt. 
 
Uppdaterad: 2017-10-13 16.24 av linhuh