Så kan Du påverka

Kommunens ska i arbetet med framtagande av såväl detaljplaner som översiktsplaner väga samman och ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen för att nå en bra helhetslösning. Detaljplaneprövningar skall ske i en demokratisk process och regleras i Plan- och bygglagen (2010:900). Nedan finns information om hur du kan vara med och påverka kommunens planering.

Alla har möjlighet till insyn och inflytande

Alla berörda ska ges möjlighet till insyn och inflytande i planprocessen och skall ges möjlighet att lämna synpunkter på en plans utformning och genomförande. De som räknas som berörda av en planprocess är i de flesta fall fastighetsägare, rättighetsinnehavare och boende inom, och i anslutning till, det område för vilket detaljplaneprövning sker. Utöver privatpersoner ges även Länsstyrelsen, statliga myndigheter och andra organisationer och sammanslutningar möjlighet till insyn och inflytande och att till att lämna synpunkter.

Tyck till så tidigt som möjligt

Möjligheter till insyn, inflytande och påverkan finns både under den period som kommunen bedriver samråd om planer och under den tid som planer är tillgängliga för  granskning och utställning. Ju tidigare unde en detaljplaneprövning som synpunkter kommer in till kommunen desto större möjligheter finns det för kommunen att bearbeta och förändra planen utifrån de synpunkter som har inkommit. Ju längre arbetet fortskrider desto svårare blir det att göra några större förändringar av  planförslaget.

Kontakta planhandläggare muntligt eller skriftligt

Det går bra att höra av sig till respektive planhandläggare och diskutera förslaget till en detalj- eller översiktsplan. Om man vill ha en möjlighet att i ett senare skede överklaga kommunens beslut om antagande måste synpunkterna delges kommunen skriftligen under samråds-, gransknings- eller utställningsskedet. De skriftliga synpunkterna som har inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse respektive i ett granskningsutlåtande där frågor och förslag besvaras och beaktas.

Det är alltid bra att komma med egna idéer och förslag på hur ett område ska planeras om man inte håller med detaljplanens förslag. På så sätt blir de lättare för planhandläggarna att förstå och beakta synpunkterna, och om så bedöms lämpligt,  anpassa planen därefter.

Vid överklagan

Kommunens beslut om antagande kan överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen, och eventuellt vidare till mark- och miljööverdomstolen och sedan till högsta domstolen. Rätt att överklaga har de som är berörda av planen och som under samråds- eller granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter, vilka inte har blivit tillgodosedda.

Pågående samråd

Länk till pågående samråd av planer.

Uppdaterad: 2017-12-15 15.18

Kontakt

Plan- och miljöchef
Johanna Alm
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se


Administrativ handläggare
Kristina Lampa