Lediga tomter

I dagsläget har Pajala kommun ingen tomtkö och det kostar heller inget att boka en av våra tomter. Vi har flera lediga tomter till förfogande och det är först till kvarn som gäller. En tomt kan hållas bokad i en månad om inget annat avtalats.

Lediga tomter för friliggande hus finns i Pajala centralortJunosuando, Tärendö, Korpilombolo, Erkheikki och Sahavaara. På Ladugårdsvägen i Pajala centralort finns en ledig tomt som är detaljplanerad för flerbostadshus.

Förutom priset på marken tillkommer eventuella anslutningsavgifter för t.ex vatten- och avlopp. Det tillkommer även bygglovskostnader. Om tomten är belägen inom ett område som är detaljplanelagt efter 1987 så tillkommer även en planavgift som betalas i samband med bygglovsgivning. Läs mer under länkarna för respektive område.

Övrig information

För tomter som kommunen iordningsställt för byggnation förbinder sig köparen att inom 36 månader efter tillträdesdagen ha färdigställd byggnad enligt i detaljplan gällande byggrätt. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet måste denne betala ett vite om ett halvt prisbasbelopp årligen tills byggnadsskyldigheten fullgjorts.

När man köpt en fastighet måste man, enligt 20 kap 2 § Jordabalken, söka lagfart inom tre månader efter förvärvet. Söks inte lagfart inom föreskriven tid kan inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande.

Uppdaterad: 2019-03-19 07.52

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
markhandlaggare@pajala.se

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98