Varsamhetskrav och förvanskningsförbud

All bebyggelse i Pajala kommun omfattas av plan- och bygglagens varsamhetskrav.

Enligt plan- och bygglagen ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt. Det innebär att hänsyn alltid ska tas till en byggnads specifika karaktärsdrag och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden alltid ska tas tillvara.

Varsamhetskravet gäller vid tillbyggnad, ombyggnad eller andra ändringar. Det gäller ändringar såväl invändigt som utvändigt oavsett om en ändring är bygglovs- alternativt anmälningspliktig eller inte. Även underhåll av en byggnad ska anpassas efter omgivningens karaktärsdrag och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Förvanskningsförbud

Om en byggnad eller ett bebyggelseområde kan anses som särskilt värdefull att bevara från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt finns ett förbud mot förvanskning. 

Samråd med kommunen 

För att undvika att bryta mot varsamhetskravet och förvanskningsförbudet är det viktigt att i ett tidigt skede samråda med kommunen och antikvarisk expertis om planerade förändringar av en byggnad. 

Information från boverket finns under Länkar till höger.

Uppdaterad: 2019-01-23 14.51

Kontakt

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Länkar

Boverket om Plan- och bygglagens varsamhetskrav och dess innebörd. 

Boverket om Plan- och bygglagens förvanskningsförbud och dess innebörd.