Obligatorisk Ventilationskontroll

Vem gör vad

Det är byggnadens ägare ansvar att en OVK-besiktning utförs. Byggnadsnämndens ansvarar över tillsynen att byggnadens ägare utfört sin OVK-besiktning och att byggnadens ägare åtgärdar eventuella brister. Det är byggnadens ägare som ska låta utföra funktionskontroll av ventilationssystemet enligt gällande bestämmelser enligt PBL och PBF i Boverkets föreskrifter. Kommunens byggnadsnämnd har tillsynsansvaret över den återkommande ventilationskontrollen. Nämnden har informationsansvaret till byggnadens ägare. Även regeltolkning och uppföljning bl.a. vid bristfällig ventilation enligt gällande krav i lagstiftningen. Till kommunens hjälp finns Boverket och länsstyrelsen för stöd och vägledning.

Funktionskontrollen av ventilationen i byggnaden måste utföras av en sakkunnig funktionskontrollant. Kontrollanten ska vara certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad. Om funktionskontrollanten åsidosätter sitt åtagande kan nämnden besluta om byte av kontrollant. De bristfälliga skyldigheterna meddelas till det aktuella certifieringsorganet. Kontrollanten skriver ett protokoll över besiktningen, som skickas till byggnadens ägare och byggnadsnämnden. När protokollet kommer till nämnden registreras ärendet och processen påbörjas enligt flödesschemat. Se mera info på boverkets hemsida, Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012.


I Sverige så befinner vi oss till 90 % inomhus och vi påverkas både direkt biologiskt och indirekt genom vår upplevelse av miljön. Att ha en god luftkvalitet borde ligga i allas intresse. Oavsett vem som nyttjar byggnaden så är det byggnadens ägare som ansvarar för att kontrollera ventilationssystemet. En så kallad obligatorisk ventilationskontroll, (förkortas OVK) ska utföras med ett visst intervall beroende på vad byggnaden används till.

En certifierad funktionskontrollant ska utföra kontrollen. Besiktningen ska protokollföras och skickas både till byggnadens ägare och kommunens byggnadsnämnd. Besiktningsmannen ska också skriva ett intyg som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. När protokollet inkommer till byggnadsnämnden ska en ärendet diarieföras och en handläggare ska kontrollera om ventilationen är godkänd eller icke godkänd.

Av protokollet ska det framgå: vilket aggregat som är kontrollerat, eventuella åtgärder som behöver göras för att ventilationen ska uppnå godkänd standard, på vilken fastighet byggnaden ligger, när kontrollen är utförd och när nästa kontroll ska göras

Om kontrollen visar att ventilationen inte är godkänd ska byggnadsnämnden vidta åtgärder gentemot fastighetsägaren.

 

Intervall för återkommande besiktning

Byggnader Besiktningsintervall Behörighets-nivåer
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilations-system 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och självdrags-ventilation 6 år K, N
En- och tvåbostads- hus med FX-, FT- och FTX-ventilation Ej återkommande K, N
Uppdaterad: 2017-12-08 10.21 av Erik Waara