Strandskydd

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet vid alla sjöar, hav och vattendrag i Sverige. Inom ett strandskyddsområde får till exempel inte nya byggnader eller anordningar uppföras eller ändras så att de får nya syften.

Kommunen kan fatta beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna förutsatt att det finns särskilda skäl. Det finns sex särskilda skäl  för dispens från strandskyddet enligt Miljöbalkens 7 kap 18c §. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens

Utvidgat strandskydd

Det generella strandskyddet är 100 meter från vattenlinjen vid normalt medelvattentillstånd. Länsstyrelsen har beslutat att utöka strandskyddsområdet i 12 områden i Pajala kommun.

Länk till Länsstyrelsen, karta Pajala kommun

Uppdaterad: 2017-12-18 13.29

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
planmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30