Riktlinjer om brandvarnare

 Varför skall samtliga bostäder förses med brandvarnare?
Den andra november 2001 beslutade Räddningsverket om ett allmänt råd med kommentarer om brandvarnare i bostäder.

Rådet skrevs sedan om 2004 för att passa den nya lagen (Lagen om skydd mot olyckor). I rådet fastslogs att alla bostäder bör förses med fast installerad och fungerande brandvarnare.

När skall beslutet vara genomfört?
Senast vid utgången av år 2002 skall samtliga bostäder vara utrustade med brandvarnare.

Vilken kan påföljden bli om beslutet inte efterlevs?
Räddningstjänsten har möjlighet att genomföra stickprovskontroller för att kontrollera hur beslutet efterlevs.

Hittas då ett bostadsbestånd där beslutet inte efterlevs har Räddningstjänsten rätt att lägga ett föreläggande om att beslutet skall efterlevas.

Föreläggandet riktas gentemot fastighetsägaren. Följs inte föreläggandet har räddningstjänsten möjlighet att lägga ett nytt föreläggande, nu förenat med vite.

Vitets storlek bestäms så att det är större än kostnaden för att inmontera brandvarnare i lägenheterna.

Efter det att brandvarnaren har monterats i lägenheterna, vem ansvarar för att den fungerar?
Fastighetsägarens ansvar är att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare.

Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att exempelvis batteriet i brandvarnaren fungerar.

Batteriet skall bytas varje år alternativt när brandvarnare ger ifrån sig en signal att batteriet börjar ta slut.

Vem äger brandvarnaren när den är monterad?
De brandvarnare som monteras av fastighetsägaren tillhör fastigheten. Att det finns kvar vid byte av hyresgäst kan kontrolleras vid avflyttningsbesiktningen.

 Hur många år fungerar en brandvarnare?
Det finns tyvärr inget bäst före datum. Om en brandvarnare dammas cirka en gång per år behåller den sin funktion i minst åtta till tio år.

 Var ska en brandvarnaren monteras?
Brandvarnaren skall monteras i taket och bör placeras utanför sovrummet.

Om bostaden består av flera plan bör en brandvarnare monteras på varje plan. Brandvarnaren bör dessutom placeras minst 50 centimeter från närmaste vägg, valv eller annat större hinder.

Placering av brandvarnare i anslutning till kök eller badrum bör undvikas, då detta kan ge upphov till fellarm. Om det är helt omöjligt att placera brandvarnaren i taket är en möjlighet att placera den högt upp på väggen.

I övrigt bör den placeras som i taket. Det vill säga minst 50 centimeter från taket eller utanför sovrummet och så vidare. 

 Är brandvarnare radioaktiva?
De flesta brandvarnare innehåller en liten mängd radioaktivt material. Den mängden är dock så liten att den inte innebär någon hälsofara.

Utvecklingen går dessutom mot att brandvarnare innehåller en allt mindre mängd radioaktivt material. Ur miljösynpunkt är det dessutom tillåtet att slänga ett mindre antal trasiga brandvarnare i hushållssoporna.

 Vilka är ansvariga för att brandvarnare monteras i en bostadsrättsförening?
Beslutet är riktat gentemot ägarna, vilket i juridisk mening i en bostadsrättsförening är styrelsen i föreningen. Det är sedan upp till styrelsen hur beslutet skall verkställas och finansieras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2012-11-05 10.46