Regler för gästarbetarbostäder

Vi har uppmärksammats om att vissa campingplatser för gästarbetare inte håller den standard som krävs ur brandskyddssynpunkt.


Därför vill vi nu informera alla som kan tänkas ha gästarbetare om vilka regler som krävs för att en lokal eller campingplats ska vara godkänd.

Brandskyddskraven styrs av Lagen om skydd mot olyckor. Vilken lägger hela ansvaret på ägare eller nyttjanderättshavaren av en anläggning.

Det går alltså inte att upplåta en bit mark och sedan låta gästarbetare anordna campingen själva. Utan det är Du som ägare eller innehavare som bär hela ansvaret.

Uppfylls inte brandskyddskraven kan verksamheten föreläggas med förbud vilket kan göras med omedelbar verkan. Ett brandskyddsföreläggande kan även kopplas till vite.

De åtgärder som krävs för att verksamheten ska få bedrivas är att det från varje kommun ska det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Är lokalen i mer än ett plan skall det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Fönster kan utgöra utrymningsväg om det anordnas på ett tillfredställande sätt.

Varje bostadslägenhet skall vara egen brandcell. Detta för att brand inte ska kunna spridas till- eller från bostaden inom 60 minuter. Brand skall heller inte kunna spridas från komplementbyggnader till bostaden.

 En- och tvåplanshus skall kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten, vilket kan innebära att stegar eller trappor monteras vid utrymningsvägar vid plan ovanför bottenplan.

Varje bostad skall ha ett utrymningslarm exempelvis i form av en bostadsbrandvarnare. Är byggnaden avsedd för fler än åtta boende krävs dock ett SBF-godkänt utrymningslarm.

Upplåter man husvagnar för boende skall även dessa förses med bostadsbrandvarnare.

Husvagnar, tält och andra mobila bostäder skall placeras på ett avstånd av minst 4 meter från ekonomibyggnader och andra byggnader.

Husvagnar och tält skall även vara så placerade att avståndet är 4 meter dem emellan.

 Bilar och andra fordon skall placeras minst 4 meter från tält och husvagnar.

Tält och husvagnar med sovande får inte placeras inne i andra byggnader.

 Området närmast tält, husvagnar och andra utrymmen där människor sover skall hållas fritt från stora mängder brännbart material.

Vid campingplats skall det på central, lättillgänglig plats inom området finnas brandsläckningsutrustning i form av vattenslang eller handbrandsläckare.

 Bygglov erfordras då helt ny bostad tillkommer genom nybyggnad, tillbyggnad, inredande av befintlig byggnad till bostad och ändrad användning av befintlig byggnad till bostad.

Bygglov ansöks hos plan- och miljöenheten.

I försäkringens allmänna bestämmelser kan man läsa att försäkringsbolaget måste kontaktas om verksamhetsinriktningen förändras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2012-12-19 15.35