Förebyggande av brandspridning mellan byggnader

Brandspridning mellan byggnader kan ske på flera olika sätt. Till exempel genom direkt kontakt med flammor och den närliggande byggnaden, genom strålningsvärme från öppningar i den brinnande byggnaden eller genom så kallade flygbränder.

Enligt Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2002:19) gäller ett generellt krav att byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än fyra meter ska utformas så att risken för brandspridning till byggnaden på ranntomten begränsas.

Detta kan ske genom brandtekniskt avskiljande konstruktioner eller skyddsavstånd alternativt en kombination av de två.

Utformningen skall motsvara en avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 (väggar som ska motstå brand i minst 60 minuter) och olika lösningar finns i tabellen nedan.

Utförande av mot varandra vettande ytterväggar

Minsta inbördes avstånd (meter) vid insatstid (minuter)

> 20

<20

<10

En av väggarna (inkl dörrar) är utförd i lägst EI 60

 

-

 

-

 

-

Båda väggarna (inkl dörrar) är utförda i EI 30 – utan fönster

 

-

 

-

 

-

Båda väggarna (inkl dörrar) är utförda i EI 30 – med högst 1 m2  fönsterarea.

 

4

 

2

 

2

Båda väggarna är utförda i EI 30 – med högst 4 m2  fönsterarea.

 

6

 

5

 

4.5

Båda väggarna är utförda i EI 30 – utan begränsningar av fönsterarean.

 

8

 

6.5

 

5


Med "väggarna” avses fasad i nybyggnad som vetter mot granntomt samt fasad på granntomt som vetter mot nybyggnad.

Räddningstjänsten rekommenderar starkt att alternativet med brandtekniskt avskiljande konstruktion EI 60-klass används eftersom detta inte ger några restriktioner på granntomten.

Om avståndet till den byggnad som skall uppföras till en byggnad på granntomten är större än åtta meter kan ovanstående krav dock bortses från om skriftligt godkännande lämnas av grannen.

Nybyggnaden innebär en restriktion på grannens tomt och detta kommer att följa tomten även vid ägarbyte.

Om grannen vill bygga ut på sin tomt kommer krav att ställas på brandskyddet på det nya bygget om avståndet blir mindre än åtta meter.

Slutsats:
Avstånd till tomtgräns är mindre än fyra meter. Och avstånd till byggnader på granntomt är mindre än åtta meter.
Nybyggnadens vägg som vetter mot grannfastigheten utförs i lägst brandteknisk klass EI 60. Alternativt kan lösningen med skyddsavstånd användas enligt tabellen, tillstånd krävs från grannen.

Avstånd till tomtgräns är mindre än fyra meter. Och avstånd till byggnader på granntomt är större än 8 meter:
Nybyggnadens vägg som vetter mot grannfastigheten utförs i lägst brandteknisk klass EI 60. Alternativt kan lösningen med skyddsavstånd användas enligt tabellen, tillstånd krävs från grannen

 

Uppdaterad: 2012-11-05 10.46