Explosiva varor

Den 23 juni 2010 sa Riksdagen ja till regeringens förslag om Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området.

En av de mest framträdande förändringarna för dig som har eller ska söka tillstånd till hantering av explosiva varor som sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska varor är att det efter den 1 september 2010 inte längre är polismyndigheten som hanterar tillståndsansökningar. Polismyndigheten är efter detta datum inte heller tillsynsmyndighet. Efter detta datum är det kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Tillstånd till användning av sprängämnen och viss användning av pyrotekniska varor söker du även i fortsättningen hos polismyndigheten.Om du ska söka tillstånd till hantering av sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska varor och tillståndet i Pajala kommun gäller följande:

Tillstånd
Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hu hantering ser ut.

Förvärv och innehav
Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:
1. Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt, till exempel vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.
Förvaring – Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel – Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring – Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare – Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen mer än att du har en ny föreståndare.
Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du sälja pyrotekniska varor behöver du exempelvis följande tillstånd:
• Tillstånd till förvärv och innehav
• Tillstånd till handel
• Tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du något eller några av följande tillstånd:
• Tillstånd till förvärv och innehav
• Tillstånd till förvaring
• Tillstånd till överföring

Ansökan om tillstånd explosiv vara

Det är viktigt att du är noga med att bifoga de handlingar som vi behöver tillgång till för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ärendet. Med i blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är. Icke kompletta ansökningar kommer att returneras, vilket gör att ditt tillståndsbeslut blir försenat.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att göra en granskning av de handlingar du skickat in för att se att ansökan är komplett. Vi kontrollerar bland annat att den som skall ansvara för hanteringen (föreståndaren) kan styrka att han eller hon har rätt kunskaper och i övrigt kan anses lämplig att hantera explosiva varor. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna.

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (till exempel förråd eller försäljningslokal) kommer vi att göra en avsyning av lokalerna innan tillstånd ges. Handläggaren kommer att kontakta dig för att boka en tid för avsyning. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagstiftningen.

Tillståndsbevis ges när kontrollen av dig som söker och eventuellt utrymme för förvaring är färdig. Enligt § 17 i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor ska beslut meddelas senast tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit.

Tillsyn

Efter att du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så är det räddningstjänsten som genomför tillsyn av din verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Avgift

Avgiften för tillståndsansökan och tillsyn kommer att tas av kommunfullmäktige.

Lästips

Mer information inom lagstiftningsområdet brandfarliga och explosiv vara hittar du på MSB:s hemsida Handbok i förvaring av explosiva varor som du kan läsa och ladda ner.

Dessutom får 5 liter acetylen (annan brandfarlig gas) hanteras i ventilerat utrymme, som är brandtekniskt avskilt från bostaden. I garage skall behållare skyddas mot påkörning.

Uppdaterad: 2015-09-18 14.44