Kommunfullmäktige 2019-02-25

Tillkännagivande om sammanträde med Pajala kommunfullmäktige

Tid: Måndagen den 25 februari 2019, kl.10.00

Plats: Pajala Folkets Hus, danslokalen

Livestream av sammanträdet nedan:

Ärenden

1. Mötets öppnande
- Godkännande av kungörelse
- Upprop
- Val av 2 justerare, tid och dag
- Godkännande av dagordning
2. Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
3. LKF – information
4. Tillämpningsregler och taxa inom förskola och fritidshem
5. Revidering Sammanträdesplan 2019
6. Avsägelse av förtroendeuppdrag
7. Valärende kommunstyrelsen
8. Valärende – gode man
9. Valärende revisor
10. Valärende ordförande Revisionen 2019-2022
11. Valärende lekmannarevisor Pajala Bostäder AB
12. Valärende lekmannarevisor Pajala Värmeverk AB
13. Valärende lekmannarevisor Lapplands Kommunalförbund
14. Nomineringar av nämndemän
15. Delgivning
16. Anmälan av motioner
17. Interpellationer och frågor

Ärendeförteckning går att beställa, mejla kommun@pajala.se eller kontakta kommunkansliet via växeln, tfn 0978-120 00. Sedvanliga handlingar skickas ut inom föreskriven tid till samtliga ledamöter och ersättare.

Birgitta Rantatalo      Stig Töyrä
Vice ordförande        Ordförande

Uppdaterad: 2019-02-25 10.07 av linhuh