Socialförvaltningen

Socialtjänsten finns till för dem som behöver hjälp och stöd i olika former. Det kan vara allt från barn, ungdomar till gamla människor.

Socialtjänsten är indelad i två avdelningar:
Individ och Äldreomsorgen: Hemtjänst och äldreboenden är de stora avdelningarna.
Myndighetsgruppen: Här finns all verksamhet inom individ- och familjeomsorgen.

Individ- och myndighet är mindre men innehåller fler delar och omfattar all handläggning, LSS (lagen om stöd och service till viss funktionshindrade) och psykiatrin.

Samverkan med landstinget
Maj-Lis Ejderlöf, förvaltningschef på socialtjänsten, säger att socialtjänsten har även stor samverkan med landstinget.

– Personer som har ett stort behov kan behöva insatser även från andra myndigheter och därför är det viktigt att vi har ett nära samarbete. 

Ejderlöf säger att de anställda inom socialtjänsten strävar efter att alla ska ha det så bra som möjligt utifrån deras egna behov och förutsättningar.

– Vi har jobbat väldigt mycket med att ha brukaren i centrum och jobbar självfallet efter socialtjänstlagen vilken innefattar självbestämmande integritet, delaktighet och medbestämmande bland annat.

”Bygger på frivillighet" 

Inom socialtjänsten finns flera olika personalgrupper. Från personliga assistenter, hemtjänstpersonal och socialsekreterare.

– De är vår viktigaste resurs och gör ett väldigt bra jobb. Ofta väldigt flexibla. Eftersom det finns så många olika delar är de väldigt bra på att hitta lösningar inför olika lösningar.

Det mesta av det vi gör föregås av en utredning och beslut. Allt föregås av regler. Det är viktigt att veta att allt bygger på frivillighet i nästan alla sammanhang.

– Det är bara två lagområden: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) där socialtjänsten måste agera mot den enskildes vilja av olika anledningar.

– När det gäller barn så handlar det om att de far illa gällande hälsa och utveckling. När det gäller missbruksvården så handlar det om fara för deras liv och hälsa, säger Ejderlöf.

Uppdaterad: 2017-10-30 15.33

Kontakt

Socialchef
 

Maj-Lis Ejderlöf
Telefon 0978-120 03
Mobil 070-449 92 51
maj-lis.ejderlof@
pajala.se