Integrationssamordning

Enligt bosättningslagen (2016:38) är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Kommuntal, dvs hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. 

Integrationssamordningens uppgift är att hyra bostäder, meddela detta till Migrationsverket som från 1 januari 2017 tar över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun.
Bostäderna basutrustas och förbereds till inflyttning. Kommer den nyanlända från ett anläggningsboende i Sverige möts hen upp vid busstationen, kommer den nyanlända som kvotflykting från utanför Sverige hämtas hen från flygplatsen i Luleå eller Pajala.


Integrationssamordnaren visar och förklarar med hjälp av tolk på plats eller per telefon hur allting kring lägenheten fungerar och visar den nyanlända runt i samhället. Sedan är integrationssamordnarens uppgift att vara behjälplig med alla myndighetskontakter så som Skatteverket till folkbokföringen, Arbetsförmedlingen som är ansvarig för etableringsuppdraget, Försäkringskassan som betalar ut etableringsersättning och andra bidrag, Pensionsmyndigheten. Integrationssamordnaren meddelar till samordnaren för nyanlända i skolan om det finns skolpliktiga barn och följer med till kartläggningssamtalen, är behjälplig med kontakten till förskolan och sjukvården där alla nyanlända har rätt till en hälsoundersökning. 

När folkbokföringen har lyckats är det integrationssamordnarens uppgift att hjälpa den nyanlända med registreringen till Försäkringskassan, se till att den nyanlända skriver sitt eget hyres- och el-avtal samt hemförsäkring, att hen anmäls till svenskundervisning Sfi och kursen Samhällsorientering SO, att hen ansöker och sedan hämtar id-kortet, att hen öppnar ett bankkonto. Integrationssamordnaren kan om så önskas vara behjälplig med och visar hur man genomför internetbetalningar.

Förutom myndighetskontakter, hjälp med praktiska problem som t.ex. boka tider till sjukvården, sjukresor m.m. handlägger integrationssamordnaren den nyanländas försörjningsstöd som betalas ut under det så kallade glappet tills alla ersättningar har kommit igång. 

Integrationssamordnaren träffas med den nyanlända regelbundet åtminstone en gång per månad. Samtalen hålls med hjälp av telefontolk till den nyanlända har lärt sig svenska.
Integrationssamordnaren håller tät kontakt med Arbetsförmedlingen och Sfi-lärarna för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja den nyanlända på olika områden.

En annan uppgift integrationssamordnaren har är att ansöka om statliga ersättningar för kostnader som har uppstått i samband med dem nyanländas bosättning.

Uppdaterad: 2019-03-07 15.39