Arbetsmarknadsfrågor

De flesta företag har någon gång kontakt med kommunen. Att de myndigheter som företagen är beroende av är tillgängliga, ger en god service, agerar rättssäkert och effektivt kan vara avgörande för företagen. För att förbättra kontakterna med företagen arbetar kommun dagligen med ökad service och tillgänglighet, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Skapande av arenor där företag och kommunen kontinuerligt samverkar med syftet att förbättra dialogen och kommunikationen är en förutsättning för utveckling och överlevnad i vår glesbygdskommun.

Insatser i samverkan med näringslivet i syfte att uppnå långsiktiga mål med att stärka konkurrens och innovationskraft för att grupper om företag eller hela branscher uppmuntras. I samverkan med externa aktörer som Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt Industriellt Utvecklingscentrum i Norrbotten (IUC Norrbotten) stärker/inhämtar man framtida kompetens inom humankapitalet samt teknologi. 

Innan sommaren 2016 beviljades Pajala kommun projektmedel för att tillsammans med lokalsamhället och nyanlända sätta upp en mottagningssluss. Ambitionen med slussen är att den ska underlätta för nyanlända i etableringen i både Pajala och Sverige som helhet. Det är viktigt att skapa en dialog med nyanlända om deras kompetenser och tidigare erfarenheter. På så vis blir det lättare att åstadkomma positiva synergieffekter för såväl kommun och företag som invånare.

Insatser som bidrar till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden i samband med stärkt konkurrenskraft bör uppmärksammas. En jämställd arbetsmarknad ger förutsättning för att offentlig sektor och näringsliv kan rekrytera både män och kvinnor. En väl fungerande offentlig sektor är en förutsättning för näringslivet att utvecklas. Att kvinnor och män har lika villkor bidrar till en hållbar tillväxt och bidrar till en mer attraktiv arbetsmarknad i kommunen.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen sker dagligen. Vår avdelning placerar ut praktikanter och många arbetssökanden i olika arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsplatserna som är aktuella finns inom kommunal verksamhet men också i ideella föreningar. För de personer som arbetar i ideella föreningar utgår kommunalt lönestöd månatligen. Kommun har vidare tecknat överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande DUA, delegationen för unga till arbete.

De långa avstånden till och från vår kommun gör att infrastruktur- och transportfrågorna är viktiga. Det gäller inte minst flygplatsens funktion som möjliggör snabba persontransporter. Flygplatsen ger oss stor potential att ytterligare utveckla besöksnäringen. Den ökar också tillgängligheten till regionen. Med dess geografiska läge kan även utländska aktörer dra nytta av flygplatsen.

För företag och personer som bor i kommunen är ett snabbt bredband en förutsättning för att kunna ta del av den tekniska utvecklingen. Näringslivet kräver bra uppkopplingar för att överhuvudtaget kunna bedriva verksamhet.  Även den offentliga sektorn är starkt beroende av ett välfungerande höghastighetsnät. Delaktighet i morgondagens e-tjänster, vårdtjänster och distansarbetsplatser/utbildningar kräver stabil och snabb uppkoppling.  

För att förbättra kontakterna med medborgarna arbetar kommun dagligen med ökad service och tillgänglighet, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Kontinuerligt ge information samt ta till sig information via ex.vis olika sociala media, mer uppdaterad hemsida ses som ett prioriterad uppgift att förbättra.

Uppdaterad: 2019-06-05 09.28