Integration och arbetsmarknad

Generell information för avdelningen
Avdelningen for Integration och arbetsmarknad har en bred men integrerad profil. Vi ligger organisatorisk under kommunchefen och vår förvaltning är kommunstyrelsen med ordförande Jan Larsson och Anna Kostet. Vi finns till för Pajalabon i frågor som berör integration, migration och näringslivsfrågor kopplat till arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsfrågor
När det gäller näringsliv- och arbetsmarknadsfrågor jobbar vi med alla Pajalabor – oavsett bakgrund. Tillsammans med Arbetsförmedlingen försöker vi stötta de personer som står längst från arbetsmarknaden och som behöver stöd för att komma tillbaka in i arbetslivet. Pajala kommun erbjuder alla unga kommunbor att få ett sommarjobb och vi erbjuder högskolestudenter praktik inom kommunens verksamheter. Vi stöttar även unga som inte riktigt vet vilken utbildningsväg de ska välja.

Integrationssamordning
Mycket av vårt arbete kretsar på olika sätt kring begreppet integration, vilket i praktiken handlar om att stötta nyanlända i olika skeden av livet med att komma till rätta i Pajala kommun. Det kan handla om att hjälpa några på plats i deras egna lägenheter efter att ha fått uppehållstillstånd. Komma igång med SFI eller ett jobb. Detta sköts av våra integrationssamordnare. 

Integrationsprojekt

I Pajala kommun pågår det många integrationsprojekt. Många organisationer gör ett fantastisk arbete med att ge våra nyanlända en meningsfull vardag. Det kan vara svenskundervisning. Hjälp med kläder och möbler. Hitta bostad, jobb eller en fritidsaktivitet. Pajala kommun är involverad i några av dessa, men långt ifrån alla. Utan Pajalas civilsamhälles engagemang, insats och ideella krafter för våra nya Pajalabor, hade många nog inte valt att stanna kvar. Men tillsammans har ni visat att vi kan skapa ett nytt och livskraftigt samhälle. För att lyckas behövs dina idéer, så hör gärna av dig så ska vi se om vi tillsammans kan hitta en väg fram igenom nya projekt.

Slussen nere på malmen är ett större pågående projket som är finansierat av medel från bl.a. Länsstyrelsen. På Slussen kommer vi tillsammans med aktörer från civilsamhället att stötta nya Pajalabor med kontakter till arbetsmarknaden, bostad och föreningsliv. Vi kommer att erbjuda försäljning av begagnade möbler, kläder och sälja fika i anslutning till verksamheten.

Ensamkommande barn
Vi driver också boenden för ensamkommande barn i både Pajala. Pojkarna behöver, som alla andra ungdomar, stöd i det dagliga med skolarbetet, matlagningen och fritidsaktiviteter. Men våra handläggare, precis som alla i en föräldraroll, bär också ansvaret att säkerställa att barnen får en trygg uppväxt. I det här fallet även bortom krig och flykt.

Minoritetsspråkssamordning
Sammanfattningsvis är minoritetsspråkssamordnarens arbetsuppgifter om att planera, samordna, stödja och utvärdera kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Minoritetsspråkssamordnaren koordinerar utdelning och användning av stadsbidrag. Till detta hör också informering om möjlighet att ansöka bidrag, uppföljning av bidragsanvändning samt årlig redovisning av bidragsanvändning till länsstyrelsen. 

Samråd hålls med minoriteter och politiker, där informationsutbyte och dialog sker. Information ska också delas till allmänheten angående minoritetslagar och minoriteternas rättigheter via olika kanaler. Sådana är till exempel kommunens hemsida och kommunblad samt även översättningar i mindre grad vid behov. 

 

Uppdaterad: 2019-04-16 11.28 av linhuh

Kontakt


Integrationssamordnare
 
Sondos Sandgren
0978-120 89
sondos.sandgren@pajala.se

Integrationssamordnare 
Suha Hasan
0978-122 13 
suha.hasan@pajala.se

Utvecklare/utredare
Julia Torgils (tjänstledig)
0978-121 06 
julia.torgils@pajala.se

Samordnare Slussen
Anton Raukola 
0978-12083
anton.raukola@pajala.se

Minoritetsspråksamordnare
Johanna Collen
0978-12052
johanna.collen@pajala.se

Arbetsledare Integration
Anne Niska
0978-120 79
anne.niska@pajala.se