...

Jupukka - Världsarv, naturreservat och Natura 2000-område

Jupukka ligger ca 10 km nordväst om centralorten Pajala strax utanför byn Erkheikki norr om Torneälven. Platsen är, förutom del av världsarvet Struves meridianbåge, ett naturreservat och ett Natura 2000-område.

Berget höjer sig 277 meter över havet. Det finns en markerad led från parkeringsplatsen som leder upp till den gräsklädda toppen. Där finns det en eldplats och kommunen har byggt en raststuga. Gräsmarkerna på toppen slås för att hållas öppna, men på sidorna har skogen börjat tränga sig på. Anledningen till att det växer gräs på toppen är att det har betat får här, från 1700-talet ända fram till 1960-talet. 

Jupukka är ett naturreservat sedan 1977. I beslutet angavs att ”Jupukka reser sig som en nunatakk ur ett stort myrkomplex. Berget ligger ovan hösta kustlinje medan omgivande myrmark ligger nedanför.” Nunatak är ett grönländskt ord som betyder berg som skjuter upp ur en glaciär eller inlandsis.

Jupukka har även pekats ut som Natura 2000-område eftersom det har flera välbevarade myrar av olika typ med en unik artrikedom av både kärlväxter och mossor. Myrarna har utsatts för mänsklig påverkan i form av slåtter och vägdragning, men har fortfarande kvar sina naturliga egenskaper. De har lång kontinuitet och hyser rika naturmiljöer med viktiga strukturer som utgör en livsförutsättning för många specialiserade och känsliga arter. Miljöer som annars utgör bristbiotoper i landskapet. Syftet med området är därför att bevara den värdefulla sammanhängande naturmiljön med sin naturliga karaktär och biologiska mångfald. Skogen, våtmarken och alla andra ingående ekosystem ska ges förutsättningar att utvecklas naturligt utan negativ mänsklig påverkan. Samt även att de utpekade arterna myrbräcka, långskaftad svanmossa och lappranunkel, ska ha goda livsförutsättningar inom området.

Uppdaterad: 2018-06-28 07.54 av agnsui