Bygg- och miljönämnen

I varje kommun ska det finnas en nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov. Bygg- och miljönämnden har också tillsyn över byggnadsverksamheten i Pajala kommun, även det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar också att bevaka att gällande bestämmelser i lagar, förordningar m.m. följs.

Bygg- och miljönämnden är i Pajala kommun den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg- samt räddningstjänstområdet.

Uppdaterad: 2019-01-22 15.44 av linhuh

Ordförande
Peter Ericsson (KD)

Vice ordförande
Åke Johdet (S)