Nämnder, styrelser och utskott

Den politiska organisationen
Sammanfattat består Pajala kommuns demokratiska styrning av kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt ett antal nämnder och utskott.

Kommunstyrelse, Individnämnd, Bygg- och miljönämnd, Valnämnd, Överförmyndare och Krisledningsnämnd är inordnad under Kommunfullmäktige. Under nämnderna finns sedan ett antal utskott, Allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Stöd- och omsorgsutskottet, Personalutskottet och Minoritetsutskottet.

De råd som finns i Pajala kommun är, Minoritetsrådet, Hälsorådet och Tillgänglighets- och pensionärsrådet. Råden har ingen beslutanderätt men utgör en rådgivande funktion för förvaltningen.

Kommunfullmäktige
När det gäller större beslut som hur den kommunala budgeten ska fördelas är det kommunfullmäktigeledamöterna som beslutar i den aktuella frågan.

Kommunägda bolag
Pajala kommun äger två aktiebolag, dessa är Pajalabostäder AB och Pajala Värmeverk AB.

Pajala kommun infår i Lapplandskommunalförbund (även kallat, LKF). Kommunstyrelsens politiker representerar Pajala kommun i förbundets styrelse där även Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommuner ingår i sammanslutning. Kommunerna samverkar inom gymnasierutbildning, vuxenutbildning, energi- och klimatrådgivning, vissa upphandlingar och personliga ombud.

Uppdaterad: 2019-02-12 15.43 av linhuh