Kommunstyrelsen

Vid sidan om fullmäktige är kommunstyrelsen det viktigaste organet i kommunen. 

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och består av elva ordinarie ledamöter och femton ersättare. 

Kommunstyrelsens uppgifter är bland annat:

  • Att bereda eller yttra sig i ärenden som skall beslutas av fullmäktige.
  • Verkställa fullmäktiges beslut.
  • Utföra uppgifter som kommunfullmäktige har överlämnat till styrelsen
  • Se till den ekonomiska förvaltningen
  • Ha uppsikt över nämndernas verksamhet
Uppdaterad: 2019-01-22 15.27 av linhuh

Kontakt

Ordförande
Ulrica Hammarström, S

Vice ordförande
Leif Gramner, KD