...Granskning av förslag till detaljplan för Korpilombolo 10:132 och del av Korpilombolo 17:1

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Redogörelse för ärendet

Planområdets areal uppgår till cirka 1,5 ha. Norr om planområdet återfinns bostadsbebyggelse och söder om planområdet återfinns en åkeriverksamhet. I öster ansluter planområdet till Bergvägen

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra uppförande av lagerbyggnader. Föreslagen detaljplan innebär att kvartersmark för industri ersätter allmän platsmark för park och plantering. För att skydda det dike för avledning av dagvatten som löper genom planområdet införs i detaljplanen bestämmelse om allmän platsmark för natur med Pajala kommun som huvudman. För Vattenfalls nätstation införs i plankartan kvartersmark för tekniska anläggningar. Byggnader inom planområdet begränsas till en högsta nockhöjd om 8 m. I detaljplanen regleras även högsta tillåtna nivå för buller.

Detaljplaneprövningen handläggs med standardplanförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2015-10-12 till och med 2015-10-26. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenteras i en samrådsredogörelse. De ändringar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter redogörs för i samrådsredogörelsen.

Granskning

Förslag till detaljplan finns utställt för granskning i Pajala kommunhus och på kommunens hemsida: www.pajala.se. Handlingarna kan även skickas till berörda sakägare på begäran. Kontakta plan- och miljöavdelningen om du önskar få handlingarna skickade till dig via post eller e-post.

Granskningen pågår från och med 2015-11-23 till och med 2015-12-08. Den som har synpunkter framför dessa skriftligen till Pajala kommun, Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala eller via e-post till planmiljo@kommun.pajala.se. Senast 2015-12-08 skall synpunkter ha inkommit till nämnden. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under granskningstiden kan komma att förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av

Anton Brännvall

Tel: 0978 120 78

E-post: anton.brannvall@kommun.pajala.se

Uppdaterad: 2016-06-29 11.12