...Detaljplan för fastigheten Korpilombolo 10:132 och del av Korpilombolo 17:1

Samrådshandlingar

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra uppförande av lagerbyggnader. Föreslagen detaljplan innebär att kvartersmark för industri ersätter allmän platsmark för park och plantering. För att skydda det dike för avledning av dagvatten som löper genom planområdet införs i detaljplanen bestämmelse om allmän platsmark för natur med Pajala kommun som huvudman. Byggnader inom planområdet begränsas till en högsta nockhöjd om 8 m. I detaljplanen regleras även högsta tillåtna nivå för buller.

Planområdets areal uppgår till cirka 1,5 ha. Norr om planområdet återfinns bostadsbebyggelse och söder om planområdet återfinns en åkeriverksamhet. I öster ansluter planområdet till Bergvägen

Samråd

Detaljplaneprövningen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till detaljplan är föremål för samråd från och med 2015-10-12 till och med 2015-10-26. Alla handlingar finns tillgängliga i Pajala kommunhus foajé, öppet vardagar 07.30-16.20 samt på Pajala kommuns hemsida.

Den som har synpunkter på föreslagen detaljplan framför dessa skriftligen till Pajala kommun, Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala. Det går även bra att lämna synpunkter via e-post till planmiljo@kommun.pajala.se.  Senast 2015-10-26 skall synpunkter ha inkommit till nämnden.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

planarkitekt Anton Brännvall, telefon 0978 120 78, 
e-post: anton.brannvall@kommun.pajala.se 

plan- och miljöchef Johanna Alm, telefon 0978 120 95.
e-post: johanna.alm@kommun.pajala.se

 

Välkomna med synpunkter och frågor! 

Uppdaterad: 2016-06-29 11.12