...Granskning av detaljplan för Slåtterbacken västra, del av fastigheterna Pajala 9:3 och 9:175

Plankarta

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse

Geoteknisk undersökning

Redogörelse för ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på del av ovan rubricerade fastigheter. För att nya byggnader ska överensstämma med karaktären på omkringliggande bebyggelse så föreslås i detaljplanen bostadsbebyggelse om högst två våningar. Olika alternativ gällande högsta bruttoarea har prövats och föreslås bli 1000 m².

För att det ska kunna ske ändras den tillåtna användningen. I gällande stadsplan Pajala centralort (fast 4:1 m fl) är området utpekat som allmän platsmark för park eller plantering. I den fördjupade översiktsplanen för Pajala centralort som antogs av kommunfullmäktige i december 2014 är området utpekat som lämpligt för bostadsbebyggelse. I planförslaget föreslås kvartersmark för bostäder samt allmän platsmark för park, natur, skydd, cykel och in- och utfart.

Planförslaget berör den tomma ytan mittemellan bostadsområdet vid Kvarnvägen samt Ringvägen. Planområdet omfattas av fastigheterna del av Pajala 9:3 som ägs av Pajala kommun samt del av Pajala 9:175 vilken ägs av Pajalabostäder AB.

Detaljplaneprövningen handläggs med standardplanförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Arbetet handläggs av Plan- och miljöavdelningen och detaljplanen antas i Plan- och miljönämnden.

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2015-05-26 till och med 2015-06-09. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts och kommenteras i en samrådsredogörelse. De ändringar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter redogörs för i samrådsredogörelsen.

Granskning

Förslaget till detaljplan med tillhörande plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse och geoteknisk undersökning finns utställd för granskning i Pajala kommunhus och på kommunens hemsida: www.pajala.se. Handlingarna kan även skickas till berörda sakägare på begäran. Kontakta plan- och miljöavdelningen om du önskar få handlingarna skickade till dig via post eller e-post.

Granskningen pågår från och med 2015-10-21 till och med 2015-11-09. Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till Pajala kommun, Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala eller via e-post till planmiljo@kommun.pajala.se. Senast2015-11-09 skall synpunkter ha inkommit till nämnden. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under granskningstiden kan komma att förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Utställningslokaler

Pajala kommunhus, öppet vardagar 07.30-16.20

Upplysningar lämnas av

Laura Mannino

Tel: 072 561 56 06

E-post: planmiljo@kommun.pajala.se

Uppdaterad: 2016-06-29 11.12