Äldres boende i Pajala kommun

Äldres boende

Socialtjänsten och Pajalabostäder AB har fått ett uppdrag att utreda framtidens boende för äldre personer. Följande tre anledningar är de starkaste motiven till detta uppdrag:

  1. Bredda utbudet av insatser och boendealternativ för äldre
    Många äldre upplever en otrygghet i sina hem, men samtidigt har de inte ett sådant vårdbehov att de behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende (äldreboende). Det som saknas är fler alternativ mellan en persons vanliga boende och äldreboendet. Idag har Pajala kommun inga trygghetsboenden och bara ett mindre antal seniorboenden.
  2. Minska kostnaderna för vård- och omsorgsboenden
    Granskning och nationella jämförelser visar att Pajala har en äldreboendeverksamhet som är cirka 20 mkr dyrare än vad den borde vara. Orsaker kan vara mycket små enheter och avsaknaden av boendealternativ enligt punkt 1 ovan då vissa av de som bor på äldreboendena idag gör det endast av trygghetsskäl och inte på grund av ett faktiskt vårdbehov.
  3. Minska problem med rekrytering
    Sedan flera år tillbaka har det varit svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen överlag men i synnerhet till områden som Junosuando, Tärendö och Muoniodalen. Större enheter på färre orter möjliggör bättre rekryteringsmöjligheter.

Utredningen har presenterats till kommunstyrelsen, till de politiska partierna, till intresseorganisationer, till personal och till fackföreningar. Hela utredningen finns att läsa genom att klicka på länken längst ned. Informationen här på hemsidan har till syfte att få in ytterligare information och synpunkter från medborgarna. Kontakta oss gärna:

Maj-Lis Ejderlöf, tfn 0978-12003 eller maj-lis.ejderlof@pajala.se

Magnus Pekkari, tfn 0978-71486 eller magnus.pekkari@pajala.se

Era synpunkter behöver vi ha senast den 20 november 2017.

Definitioner

Det finns olika typer av boende för äldre personer. Allt från personens egna ordinära boende till det biståndsbedömda vård- och omsorgsboendet.

- Ordinärt boende

- En vanlig lägenhet med hyresrätt eller bostadsrätt eller en villa.

- Seniorboende/Plusboende

- Lägenhetsboende som kan ha högre standard avseende sådant som en äldre  generation efterfrågar. Åldersgräns för att flytta in finns ofta.

- Trygghetsboende

- Relativt nytt begrepp och är ett boende för personer över 65 år och där det ska finnas personal kopplat till boendet dagtid. Även i detta boende finns det högre standard för en åldrande generation och bättre tillgänglighet.

- Vård- och omsorgboende

- Benämns i denna utredning som vård- och omsorgboende eller äldreboende och med det menas att en biståndsbedömning måste göras för att personen ska få flytta in. Boendet har personal dygnet runt som ger vård- och omsorg och är en kommunal skyldighet.

Behov

Utifrån officiell statistik har en bedömning av behovet för olika typer av boenden gjorts. Denna bedömning ligger till grund för dimensionering i de olika alternativen nedan.

Klicka här för att se tabell 1.

Fyra olika alternativ

Fyra olika alternativ för omstrukturering har identifierats. För respektive alternativ har driftskostnader, investeringskostnader och för- och nackdelar bedömts.

Verksamhetsalternativet innebär att ett nytt äldreboende med 36 platser ska byggas vid Ängsbacken. Detta alternativ innebär i korthet att:

- En nybyggnation utav ett äldreboende sker vid Ängsbacken. Detta nya äldreboende ska ha 36 nya platser.

- En av de två avdelningarna i nuvarande äldreboende på Ängsbacken görs om till trygghetsboende, 10 platser. 10 platser kvarstår som en avdelning.

- Verksamheterna på Rönngården och Asphemmet förändras till trygghetsboende.

- Älvbacka förblir oförändrat.

- Björkkullen avvecklas som äldreboende och används till annan verksamhet.

- På Tallgården görs en omfördelning av vård- och omsorgsplatser till 10 trygghetsboendeplatser, 30 vård- och omsorgsplatser kvarstår.

- Ängsbacken blir navet för äldreomsorg med hemtjänstlokaler, vård- och omsorgsplatser och dagverksamhet.

Lägsta investeringsalternativet är som namnet säger en minimering av investeringskostnader. Det alternativet innebär att minst två av de i dag befintliga små äldreboendena måste vara kvar och de strukturella problemen med kostnader och bemanning kvarstår. Detta förslag innebär att:

- Alla verksamheter förutom Asphemmet förblir som de är i dag.

- Asphemmet avvecklas och blir ett trygghetsboende.

- Trygghetsboenden ordnas också i andra befintliga lägenheter, företrädesvis i Pajala.

Omgrupperingsalternativet innebär att fler äldreboendeplatser skapas inom befintliga väggar på Ängsbacken genom ombyggnation av större lägenheter till fler men till ytan mindre lägenheter. Befintliga seniorbostäder omgrupperas till andra lägenheter och områden. Detta alternativ ger i princip samma fördelning som verksamhetsalternativet men med betydligt mindre investeringskostnader. Grunden i detta alternativ är:

- Att omvandla seniorbostäder på Ängsbacken till äldreboendelägenheter genom att bygga om så att två lägenheter blir tre mindre. På det sättet skulle ett större äldreboende kunna skapas inom befintlig byggnad.

- Fler plusboenden alternativt trygghetsboenden skapas på andra fastigheter, totalt 13 lägenheter. Detta bedöms inte vara så svårt då alternativ finns både inom Pajalabostäders förvaltning och inom privata fastigheter, till exempel Allégården i Kangos.

- Alternativet innebär att Älvbacka förblir oförändrat.

- Rönngården, Asphemmet och Björkkullen blir trygghetsboenden.

- Tallgården får 10 trygghetsplatser och 30 vård- och omsorgsplatser.

Det sista alternativet är en variant av omgrupperingsalternativet,

Omgrupperingsalternativet 2. Det innebär att äldreboendelägenheter skapas i befintliga seniorbostäder utan ombyggnation. Det sänker investeringskostnaderna och kommande hyreskostnader ytterligare. Lägenheterna kommer dock vara näst intill dubbelt så stora som de hade varit om ett nytt äldreboende hade byggts. Detta alternativ följer det föregående omgrupperingsalternativet.

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av ekonomiska faktorer för respektive alternativ.

Klicka här för att se tabell 2.

Klicka här för att ladda ner utredningen i pdf.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh