• Vy vattentornet

Vatten & Avlopp

I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser till att avloppsvattnet renas i alla våra tätorter och omkringliggande byar.

Styrdokument för VA-taxa och allmänna bestämmelser för användande av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar gäller från 2009-07-01.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 §47 att höja taxan med 5 % för vardera åren 2015, 2016 och 2017. Därefter en årlig höjning med för aktuell verksamhetanpassad index då konsumentprisindex (KPI) i detta sammanhang ej ärlämpligt.

I de fall anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är möjlig måste en egen avloppsanläggning alternativt en gemensam avloppsanläggning finnas.

Uppdaterad: 2018-06-07 15.56

Kontakt

Tekniska avdelningen
Vatten och avlopp

Felanmälan
Akuta felanmälningar kvällar och helger:
0920-22 80 55
Övrig tid via 0978-120 00
www.pajala.se/felanmalan

Frågor rörande administration och fakturering:
0978-120 55
0978-120 26

Frågor rörande drift och planering:
0978-122 53

kommunalteknik@pajala.se

_________________

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala

Teknisk avdelningschef:
Lisa Stridsman
0978-120 98

Arbetsledare VA och verksamhetsservice:
Ulf Kero
0978-120 53

Arbetsledare Renhållning och park:
Robert Wahlberg
0978-129 31

Utredare infrastruktur:
Camilla Fredriksson
0978-120 59

Utredare mark:
Agneta Suikki
0978-120 25

Administrativa handläggare:
Annikka Kreivi
0978-120 55
Mia Jatko
0978-121 25


Enskilda avloppsanläggning
Plan-och miljöenheten
0978-120 00

 


Pajala kommuns Allmänna bestämmelser VA

Dokument ABVA 2009