Personal- och löner

Personal- och löneavdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheterna råd och stöd samt utveckla processerna inom HR-området, vilket skapar förutsättningar för verksamheterna att nå sina målsättningar. Avdelningen har i uppdrag att bidra till att Pajala kommun är en attraktiv arbetsgivare.
 
Våra ansvarsområden utgörs av kommunövergripande personalstrategiska frågor såsom arbetsmiljö och hälsa, personal- och kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald, lönebildning och ledarutveckling. Vi ansvarar också för arbetsgivarfrågor (arbetsrätt), utveckling av HR-/lönesystem, pensioner, försäkringar, löneadministration och förhandling.
 
I vår avdelning ingår även kommunens centrala bemanningsenhet som svarar för att stötta förvaltningarna i arbetet med att rekrytera och bemanna vakanser vid frånvaro. Bemanningsenheten är kommunens expertresurs för personalplanering och arbetar i nära samarbete med förvaltningarnas chefer.
Uppdaterad: 2017-01-19 16.08

Kontakt

Personalchef:


Elin Niemi
0978 - 120 36
elin.niemi@
pajala.se