Integration och Arbetsmarknad

Generell information för avdelningen
Avdelningen for Integration och arbetsmarknad har en bred men integrerad profil. Vi ligger organisatorisk under kommunchefen och vår förvaltning är kommunstyrelsen med ordförande Jan Larsson och Anna Kostet. Vi finns till för Pajalabon i frågor som berör integration, migration, godmanskap och näringslivsfrågor kopplat till arbetsmarknaden.

Denna sida är fortfarande under uppbyggnad, men med tiden kan du läsa mer om varje enhet, vad politiken har för vision för vårt arbete och få mer information om vårt aktuella arbete. 

Arbetsmarknadsfrågor
När det gäller näringsliv- och arbetsmarknadsfrågor jobbar vi med alla Pajalabor – oavsett bakgrund. Tillsammans med Arbetsförmedlingen försöker vi stötta de personer som står längst från arbetsmarknaden och som behöver stöd för att komma tillbaka in i arbetslivet. Pajala kommun erbjuder alla unga kommunbor att få ett sommarjobb och vi erbjuder högskolestudenter praktik inom kommunens verksamheter. Vi stöttar även unga som inte riktigt vet vilken utbildningsväg de ska välja.

Integrationssamordning
Mycket av vårt arbete kretsar på olika sätt om begreppet integration, vilket i praktiken handlar om att stötta nyanlända i olika skeden av livet med att komma till rätta i Pajala kommun. Det kan handla om att hjälpa några på plats i deras egna lägenheter efter att ha fått uppehållstillstånd. Komma igång med SFI eller ett jobb. Detta sköts av våra integrationssamordnare. 

Integrationsprojekt

I Pajala kommun pågår det många integrationsprojekt. Många organisationer gör ett fantastisk arbete med att ge våra nyanlända en meningsfull vardag. Det kan vara svenskundervisning. Hjälp med kläder och möbler. Hitta bostad, jobb eller en fritidsaktivitet. Pajala kommun är involverad i några av dessa, men långt ifrån alla. Utan Pajalas civilsamhälles engagemang, insats och ideella krafter för våra nya Pajalabor, hade många nog inte valt att stanna kvar. Men tillsammans har ni visat att vi kan skapa ett nytt och livskraftigt samhälle. För att lyckas behövs dina idéer, så hör gärna av dig så ska vi se om vi tillsammans kan hitta en väg fram igenom nya projekt.

Slussen nere på malmen är ett större pågående projket som är finansierat av medel från bl.a. Länsstyrelsen. På Slussen kommer vi tillsammans med aktörer från civilsamhället att stötta nya Pajalabor med kontakter till arbetsmarknaden, bostad och föreningsliv. Vi kommer även erbjuda pensionärservice och ha försäljning av begagnade möbler, kläder etc.

Ensamkommande barn
Vi driver också boenden för ensamkommande barn i både Pajala och Korpilombolo. Pojkarna behöver, som alla andra ungdomar, stöd i det dagliga med skolarbetet, matlagningen och fritidsaktiviteter. Men våra handläggare, precis som alla i en föräldraroll, bär också ansvaret att säkerställa att barnen får en trygg uppväxt. I det här fallet även bortom krig och flykt.

Godemän
Avdelningen har också en liten enhet bestående av en godemän som förvaltar några av våra ensamkommande barns ekonomiska och juridiska intressen. De håller i allt ifrån kontakt till Migrationsverket gällande asylprocesser, till den enskildes personliga frågor i skolan, boendet eller inom sjukvården.

Minoritetsspråkssamordning

Sammanfattningsvis är minoritetsspråkssamordnarens arbetsuppgifter om att planera, samordna, stödja och utvärdera kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Minoritetsspråkssamordnaren koordinerar utdelning och användning av stadsbidrag. Till detta hör också informering om möjlighet att ansöka bidrag, uppföljning av bidragsanvändning samt årlig redovisning av bidragsanvändning till länsstyrelsen. 

Samråd hålls med minoriteter och politiker, där informationsutbyte och dialog sker. Information ska också delas till allmänheten angående minoritetslagar och minoriteternas rättigheter via olika kanaler. Sådana är till exempel kommunens hemsida och kommunblad samt även översättningar i mindre grad vid behov. 

 

Uppdaterad: 2017-02-15 11.41

Kontakt

Avdelningschef: 
Janus Brandin 
0978-120 09 
janus.brandin@pajala.se

Enhetschef EKB Korpilombolo: 
TF Niklas Eriksson 
0978-120 90 
niklas.eriksson@pajala.se  

Enhetschef EKB Pajala 
Kajsa Aidanpää
0978012022
kajsa.aidanpaa@pajala.se

Arbetsmarknads
handläggare
 
Boel Svanberg 
0978-122 36 
boel.svanberg@pajala.se

Näringslivsstrateg 
Erik Mella 0978-121 07 
erik.mella@pajala.se 

Integrationssamordnare 
Birgit Holma 
0978-120 89 
birgit.holma@pajala.se

Integrationssamordnare 
Marcus Lundberg
0978-122 13 
marcus.lundberg@pajala.se

Integrationshandläggare
projektsamordnare
 
Julia Torgils 
0978-121 06 
julia.torgils@pajala.se

Förvaltare/godeman
Laila Mäki
0978-120 99
laila.maki@pajala.se

Samordnare Slussen
Karin Norberg
0978 102083
karin.norberg@pajala.se

Minoritetsspråkssamordnare
Johanna Collen
097812052
johanna.collen@pajala.se