Plan- och miljönämnden

I varje kommun ska det finnas en nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov. Plan- och miljönämnden har också tillsyn över byggnadsverksamheten i Pajala kommun, även det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar också att bevaka att gällande bestämmelser i lagar, förordningar m.m. följs.

Plan- och miljönämnden är i Pajala kommun den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg- samt räddningstjänstområdet.

Reglemente för Plan- och miljönämnden

Uppdaterad: 2017-10-27 14.19

Ordförande
Vakant (S)

Vice ordförande
Hans-Erik Fors (V) 
070-210 77 81
hanserik.fors@gmail.com