Kommunstyrelsen

Vid sidan om fullmäktige är kommunstyrelsen det viktigaste organet i kommunen. 

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ordförande i kommunstyrelsen är Jan Larsson 2017-02-01 - 2017-12-31 och Anna Kumpula Kostet 2018-01-01 - 2018-12-31.

Kommunstyrelsens uppgifter är bland annat:

  • Att bereda eller yttra sig i ärenden som skall beslutas av fullmäktige.
  • Verkställa fullmäktiges beslut.
  • Utföra uppgifter som kommunfullmäktige har överlämnat till styrelsen
  • Se till den ekonomiska förvaltningen
  • Ha uppsikt över nämndernas verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

För att bereda de beslut som kommunstyrelsen ska fatta har kommunstyrelsen utsett utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott.

På delegation av kommunstyrelsen får utskotten ta beslut i vissa frågor. 

Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 

Teknisktutskott samt personalutskottet har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Uppdaterad: 2018-08-31 15.33

Kontakt

Ordförande

Anna Kumpula Kostet, V
Telefon 1978-120 05
Mobil 070-281 95 95
anna.kostet@pajala.se

 

Vice ordförande

Jan Larsson, S
Telefon 0978-120 02
Mobil 072-505 67 67
jan.larsson@pajala.se