...Samråd om förslag till detaljplan för östra industri- och verksamhetsområdet

Plankarta 

Plan- och genomförandebeskrivning

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i Pajala centralort söder om riksväg 99 cirka 300 meter från de centrala delarna av Pajala. Idag finns två detaljplaner som reglerar markanvändningen inom planområdet: Pajala centralort (Östra Industriområdet) som vann laga kraft 1983, samt Detaljplan för Pajala centralort, del av östra industriområdet som vann laga kraft 1997. Detaljplanerna reglerar att det inom respektive planområde får bedrivas verksamhet för industri- och garageändamål.Idag bedrivs dock verksamheter för andra ändamål än enbart industri och garage på Östra industriområdet. Plan- och miljönämnden i Pajala kommun har utfärdat tidsbegränsade lov för ändrad användning för handelsändamål och för tillfälliga boenden. Pajala kommun antog även i november 2014 en ny fördjupad översiktsplan för Pajala centralort i vilken området pekats ut som lämpligt för sällanköpshandel. Med anledning av ovanstående föreslås detaljplanen ändras. Syftet är att tillåta att marken får användas för industri, kontor och verksamheter. Föreslagen detaljplan tillåter även att mark får användas för tekniska anläggningar. I detaljplanens norra del föreslås även allmän platsmark för natur.

Samråd

Detaljplaneprövningen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till detaljplan är föremål för samråd från och med 2015-12-17 till och med 2016-01-14. Alla handlingar finns även tillgängliga i Pajala kommunhus foajé, öppet vardagar 07.30-16.20. Den som har synpunkter på föreslagen detaljplan framför dessa skriftligen till Pajala kommun, Plan- och miljönämnden, 984 85 Pajala. Det går även bra att lämna synpunkter via e-post till planmiljo@kommun.pajala.se. Senast 2016-01-14 skall synpunkter ha inkommit till nämnden.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av planarkitekt Anton Brännvall.

Telefon: 0978 120 78

E-post: anton.brannvall@kommun.pajala.se

Välkomna med synpunkter och frågor!

Uppdaterad: 2015-12-17 15.21