Vatten & Avlopp

I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser till att avloppsvattnet renas i alla våra tätorter och omkringliggande byar.

Styrdokument för VA-taxa och allmänna bestämmelser för användande av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar gäller från 2009-07-01.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 §47 att höja taxan med 5 % för vardera åren 2015, 2016 och 2017. Därefter en årlig höjning med för aktuell verksamhetanpassad index då konsumentprisindex (KPI) i detta sammanhang ej ärlämpligt.

I de fall anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är möjlig måste en egen avloppsanläggning alternativt en gemensam avloppsanläggning finnas.

Uppdaterad: 2015-02-26 11.45

Kontakt

Kommunalt VA-nät
Tekniska enheten
0978-120 00

Enskilda avloppsanläggning
Plan-och miljöenheten
0978-120 00

Felanmälan
0920-22 80 55


Externa länkar

Allmänna bestämmelser