Kunskapsprov

Kunskap i svensk alkohollagstiftning
Den 1 januari 2011 infördes en ny alkohollag och sedan dess beviljas serveringstillstånd bara till den som godkänts vid ett skriftligt kunskapsprov som tagits fram av Statens Folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten.

Allmänt om provet
Kunskapsprov för serveringstillstånd, med undantag för pausservering, omfattar fyra delmoment. Det är alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning.

Prov som avser ansökan om tillstånd för:

  • stadigvarande servering till allmänheten och för stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap ska bestå av 60 frågor.
  • tillfällig servering till allmänheten och för stadigvarande servering till slutna sällskap ska bestå av 44 frågor.
  • tillfällig servering till slutna sällskap ska bestå av 28 frågor.

Pausservering och provsmakning av alkoholdrycker omfattar tre delmoment och består av 28 frågor.

Valbara språk, provtid & behov av tolk?
Kunskapsprovet finns tillgängligt på svenska, engelska och franska. Provtiden är 90 minuter och inga hjälpmedel får användas.

Provet får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tolk som anlitas ska vara auktoriserad och bekostas av sökanden.

Vem ska göra provet?
I ett bolag måste minst en person eller motsvarande 50 % av styrelseledamöter/bolagsmän uppvisa godkänt provresultat.

I en förening ska minst 50 % av styrelsen uppvisa godkänt resultat.

Om bolagsmannen/styrelseledamoten som vid ansökan erhållit godkänt kunskapsprov lämnar bolaget/styrelsen ska bolaget snarast genom intyg visa kunskap i alkohollagen hos annan bolagsman/styrelseledamot.

Undantag
kommunen kan ge dispens om någon som redan har serveringstillstånd söker ytterligare tillstånd i samma eller annan kommun och det inte finns skäl att ifrågasätta den sökandes kunskaper. Kontroll görs med aktuell kommun angående eventuella anmärkningar enligt alkohollagen.

Kommun får även göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser enstaka tillfälle till exempel första gången en förening ansöker om ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. När samma förening ansöker för andra gången måste de göra kunskapsprovet för att kunna beviljas ett nytt serveringstillstånd.

Vad kostar det att göra provet?
Avgiften för provet är 1 500 kr per person och ansökan, avgiften inkluderar två omprov vid behov. Avgiften ska betalas i förskott till bankgiro: 758-5151. Kopia på inbetald avgift skickas eller kan lämnas till alkoholhandläggaren vid provtillfället.

En avgift på 500 kr debiteras om den som bokat en tid för prov uteblir utan avanmälan, om man kommer för sent eller saknar giltig legitimation.

Viktiga länkar och vägledning inför kunskapsprovet:
Folkhälsomyndighetens vägledning
SFS 2010:1622, Alkohollag

Regeringens propositioner:

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter, KOVFS 2009:6

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om:

  • Statistiska uppgifter avseende servering, FoHMFS 2014:5
  • Kunskpsprov, FoHFS 2014:7
  • Anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning, FoHFS 2014:8

Vad händer efter provet?
Efter genomfört prov får du besked om du blivit godkänd eller inte. Är du godkänd kommer du att få ett intyg hemskickat och om du inte blivit godkänd får du information om ditt resultat och en ny tid för nytt prov bokas in.

Uppdaterad: 2018-09-06 10.18

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 00 vxl
alkoholhandlaggning@pajala.se