Tillsyn

Tillsynen i kombination med möjligheter till påföljder är ett viktigt instrument för att restaurangverksamheten skall kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser. Tillsynen är en förutsättning för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor.

Länsstyrelsen gör tillsyn inom länet och ska hjälpa kommunerna med råd i deras verksamhet.

Den omedelbara tillsynen av restaurangerna ska göras av kommunen och polismyndigheten, dessa har även tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med folköl. Den löpande tillsynen görs i första hand av kommunen. Det står skrivet i lagen att polis-, kronofogde- och skattemyndigheterna ska lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna sköta sina uppgifter.

Tillsynen kan indelas i inre-, yttre och förebyggande tillsyn.

Inre tillsyn
Den inre tillsynen innebär en kontroll av tillståndshavare gentemot andra myndigheter som t.ex skatteverket, kronofogdemyndigheten och polisen. Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter, länsstyrelse, domstolar och räddningstjänst är en förutsättning för att uppnå en bättre restaurangtillsyn.

Yttre tillsyn
Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är:

  • bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen
  • graden av berusning hos gästerna
  • kontroll av att servering till underåriga inte bedrivs

Andra exempel på yttre tillsyn är att:

  • serveringsansvariga är på plats
  • restaurangens kassarutiner
  • marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen
  • personalens anställningsform och
  • brandsäkerheten

Mycket av den inre tillsynen kan göras på kontorstid vid skrivbordet medan den yttre tillsynen förutsätter inspektion på restaurangen, företrädesvis kvälls- och nattetid.

Förebyggande tillsyn
Syftet med förebyggande tillsyn är bl. a att stärka både kommunens arbete i frågan och att förebygga fel på serveringsstället. Detta kan ske genom t.ex dialog och diskussion med kommunens krögare, deltagande i olika nätverk samt utbildningen Ansvarsfull alkoholservering.

Personuppgiftslagen (PUL)
Enligt personuppgiftslagen (PUL) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.

 

Uppdaterad: 2018-09-06 10.22

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 00 vxl
alkoholhandlaggning@pajala.se