Förändringar i verksamhet eller ägande

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har beviljats tillstånd och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd. Om ägarförhållandena förändras måste du anmäla dessa förändringar.

Anmälan om förändring i verksamheten eller av ägarförhållandena
Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den. Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

Blanketter: Anmälan om förändring av styrelse, Anmälan om förändring av verksamhet, Anmälan om upphörande 9 kap 11§

Om tillståndshavaren avlidit, fått förvaltare eller gått i konkurs.
Om den som har fått serveringstillstånd enligt denna lag har avlidit, eller fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen och vill dödsboet eller förvaltaren fortsätta rörelsen, ska anmälan göras hos kommunen. Anmälan ska ha kommit in senast två månader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare. Har anmälan inte kommit in inom denna tid, upphör tillståndet att gälla.

Har den som fått serveringstillstånd försatts i konkurs upphör tillståndet att gälla omedelbart. Vill konkursboet fortsätta rörelsen ska ny ansökan göras hos kommunen. Kommunen ska behandla en sådan ansökan med förtur.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om Statistiska uppgifter avseende servering.
När en verksamhet upphör skall restaurangrapport - redovisning av omsättning - inlämnas till tillsynsmyndigheten. Denna redovisning ligger till grund för kommunens debitering av tillsynsavgift och Folkhälsomyndighetens nationella statistik. När alkoholhandläggaren mottagit er anmälan om upphörande kommer en restaurangrapport att skickas till er. På restaurangrapporten finns närmare upplysningar om 9 kap 14 § alkohollagen och rapporteringsskyldigheten. För mer information se FoHMFS 2014:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2018-09-06 10.14

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf         Tfn: 0978-120 00 vxl           alkoholhandlaggning@pajala.se