Alkoholpolitisk olägenhet

Enligt 8 kap 17 § alkohollagen, får serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Exempel på olägenheter kan vara:

  • De fall där polismyndighet avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.
  • De fall där plan- och miljönämnden avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för bullerstörningar från serveringsstället.
  • De fall där kommunen får kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller om sökandens lämplighet.
  • De fall där nya eller utökade serveringstillstånd befaras orsaka alkoholpolitiska olägenheter.
  • De fall där serveringstillstånd söks i områden där sociala problem eller missbruksproblem är kända.
  • De fall där serveringstillstånd söks inom eller i omedelbar närhet av fritidsgårdar, idrottsanläggningar/motionsanläggningar eller nöjesplatser i samband med evenemang som riktar sig till ungdomlig publik.
Uppdaterad: 2018-09-06 10.12

Kontakt

Alkoholhandläggare
Maj-Lis Ejderlöf                 Tfn: 0978-120 00 vxl          alkoholhandlaggning@pajala.se